Ôn tập tin học 10 HK2 năm 2017 - 2018

Phần Word --> http://thayson.com/tin10/ontap/hk2/word

Phần mạng máy tính, mạng Internet --> http://thayson.com/tin10/ontap/hk2/mmt

Phần thực hành --> http://bit.ly/2GSaMCC

Last modified: Wednesday, 11 April 2018, 11:20 AM