Bài tập củng cố bài 31

Các em vào trang web joinmyquiz.com
Nhập mã code: 107709
Nhập họ tên_lớp (ví dụ: Nguyễn Văn A_11A5)
Làm bài tập củng cố

Click http://joinmyquiz.com link to open resource.